Ask Your Question

Revision history [back]

Problem about object in opencv

Hello everybody.

I am doing object detection project in open cv. Using opencv_traincascade.exe, i am trying to run this by giving argument for this in command line.But this is giving me runtime error.

here is the command (oprating system windows 7) opencv_traincascade.exe -data C:\Users\Chan\project\train -vec C:\Users\Chan\project\img_p\abc.vec -bg C:\Users\Chan\project\img_n\bg.txt -numPos 5 -numNeg 3 -numStages 20 -precalcValBufSize 256 -precalcIdxBufSize 256 -stageType BOOST -featureType HAAR -w 24 -h 24 -bt DAB -minHitRate .99 -maxFalseAlarmRate 5 -weightTrimRate 0.95 -maxDepth 1 -maxWeakCount 1 -mode BASIC

Problem about object in opencv

Hello everybody.

I am doing object detection project in open cv. Using opencv_traincascade.exe, i am trying to run this by giving argument for this in command line.But this is giving me runtime error.

here is the command (oprating system windows 7) opencv_traincascade.exe -data C:\Users\Chan\project\train -vec C:\Users\Chan\project\img_p\abc.vec -bg C:\Users\Chan\project\img_n\bg.txt -numPos 5 -numNeg 3 -numStages 20 -precalcValBufSize 256 -precalcIdxBufSize 256 -stageType BOOST -featureType HAAR -w 24 -h 24 -bt DAB -minHitRate .99 -maxFalseAlarmRate 5 -weightTrimRate 0.95 -maxDepth 1 -maxWeakCount 1 -mode BASIC

Ads: khi nói đến cộng đồng internet việt nam là các bạn đề cập đến vấn đề lắp đặt internet tại nhà nhanh nhất hiện nay, các bạn không cần phải đi đâu cho xa chỉ cần ngồi nhà và gọi ngay cho chúng tôi qua đường đây nóng 0905.525.320 là các bạn có thể trải nghiệm được dịch vụ dang ky cap quang fpt hcminternet quảng ngãi nhanh nhất và tiện lợi nhất, chúng tôi chuyên lắp đặt wifi fpt cho sinh viên, học sinh, dịch vụ fpt hà nội cho doanh nghiêp, với một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệp chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn.

Problem about object in opencv

Hello everybody.

I am doing object detection project in open cv. Using opencv_traincascade.exe, i am trying to run this by giving argument for this in command line.But this is giving me runtime error.

here is the command (oprating system windows 7) opencv_traincascade.exe -data C:\Users\Chan\project\train -vec C:\Users\Chan\project\img_p\abc.vec -bg C:\Users\Chan\project\img_n\bg.txt -numPos 5 -numNeg 3 -numStages 20 -precalcValBufSize 256 -precalcIdxBufSize 256 -stageType BOOST -featureType HAAR -w 24 -h 24 -bt DAB -minHitRate .99 -maxFalseAlarmRate 5 -weightTrimRate 0.95 -maxDepth 1 -maxWeakCount 1 -mode BASIC

Ads: khi nói đến cộng đồng internet việt nam là các bạn đề cập đến vấn đề lắp đặt internet tại nhà nhanh nhất hiện nay, các bạn không cần phải đi đâu cho xa chỉ cần ngồi nhà và gọi ngay cho chúng tôi qua đường đây nóng 0905.525.320 là các bạn có thể trải nghiệm được dịch vụ dang ky cap quang fpt hcminternet quảng ngãi nhanh nhất và tiện lợi nhất, chúng tôi chuyên lắp đặt wifi fpt cho sinh viên, học sinh, dịch vụ fpt hà nội cho doanh nghiêp, với một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệp chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn.

Problem about object in opencv

Hello everybody.

I am doing object detection project in open cv. Using opencv_traincascade.exe, i am trying to run this by giving argument for this in command line.But this is giving me runtime error.

here is the command (oprating system windows 7) opencv_traincascade.exe -data C:\Users\Chan\project\train -vec C:\Users\Chan\project\img_p\abc.vec -bg C:\Users\Chan\project\img_n\bg.txt -numPos 5 -numNeg 3 -numStages 20 -precalcValBufSize 256 -precalcIdxBufSize 256 -stageType BOOST -featureType HAAR -w 24 -h 24 -bt DAB -minHitRate .99 -maxFalseAlarmRate 5 -weightTrimRate 0.95 -maxDepth 1 -maxWeakCount 1 -mode BASIC

click to hide/show revision 5
retagged

updated 2015-02-08 11:06:12 -0500

berak gravatar image

Problem about object in opencv

Hello everybody.

I am doing object detection project in open cv. Using opencv_traincascade.exe, i am trying to run this by giving argument for this in command line.But this is giving me runtime error.

here is the command (oprating system windows 7) opencv_traincascade.exe -data C:\Users\Chan\project\train -vec C:\Users\Chan\project\img_p\abc.vec -bg C:\Users\Chan\project\img_n\bg.txt -numPos 5 -numNeg 3 -numStages 20 -precalcValBufSize 256 -precalcIdxBufSize 256 -stageType BOOST -featureType HAAR -w 24 -h 24 -bt DAB -minHitRate .99 -maxFalseAlarmRate 5 -weightTrimRate 0.95 -maxDepth 1 -maxWeakCount 1 -mode BASIC

Problem about object in opencv

Hello everybody.

I am doing object detection project in open cv. Using opencv_traincascade.exe, i am trying to run this by giving argument for this in command line.But this is giving me runtime error.

here is the command (oprating system windows 7) opencv_traincascade.exe -data C:\Users\Chan\project\train -vec C:\Users\Chan\project\img_p\abc.vec -bg C:\Users\Chan\project\img_n\bg.txt -numPos 5 -numNeg 3 -numStages 20 -precalcValBufSize 256 -precalcIdxBufSize 256 -stageType BOOST -featureType HAAR -w 24 -h 24 -bt DAB -minHitRate .99 -maxFalseAlarmRate 5 -weightTrimRate 0.95 -maxDepth 1 -maxWeakCount 1 -mode BASIC

Problem about object in opencv

Hello everybody.

I am doing object detection project in open cv. Using opencv_traincascade.exe, i am trying to run this by giving argument for this in command line.But this is giving me runtime error.

here is the command (oprating system windows 7)

opencv_traincascade.exe -data C:\Users\Chan\project\train -vec C:\Users\Chan\project\img_p\abc.vec -bg C:\Users\Chan\project\img_n\bg.txt -numPos 5 -numNeg 3 -numStages 20 -precalcValBufSize 256 -precalcIdxBufSize 256 -stageType BOOST -featureType HAAR -w 24 -h 24 -bt DAB -minHitRate .99 -maxFalseAlarmRate 5 -weightTrimRate 0.95 -maxDepth 1 -maxWeakCount 1 -mode BASIC

BASIC