Robotprogrammering [closed]

asked 2020-07-15 06:27:35 -0500

hlj123 gravatar image

Hej Jeg er helt nybegynder inden for robotprogrammerings området , jeg er i tvivl om hvilken programmeringsprog som er en god ide at begynde med. Er der nogle som kan hjælpe mig med mit problem?

edit retag flag offensive reopen merge delete

Closed for the following reason not a real question by berak
close date 2020-07-15 06:38:11.915211

Comments

we can help you, if you have an opencv related problem, and then -- in english, please.

berak gravatar imageberak ( 2020-07-15 06:58:06 -0500 )edit